Verksamheten

Det moderna svenska lantbruket ställer höga krav på konkurrenskraft samtidigt som verksamheten ska ske i en symbios med naturen och ekologiska värden ska tas tillvara. Syftet med verksamheten är att utveckla ett effektivt, ekologiskt och lönsamt lantbruk som tar till vara på den potential och de värden som finns på gården.

Helhet är ett nyckelord för oss, där de olika verksamheterna passar samman och där så mycket som möjligt av det vi tar från naturen också återförs till naturen. Sedan många år är all verksamhet Kravgodkänd, vilket innebär att vi lever upp till de höga krav detta ställer på alla led av verksamheten och att vi i spannmålsodlingen varken använder kemikalier eller konstgödsling.

Idag ligger driften av verksamheten i ett bolag – Jehab AB, och våra huvudsakliga verksamheter är djuruppfödning och växtodling. Växtodlingen utgörs av spannmål, vall, åkerbönor och ärtor i en femårig växtföljd . Att vara kravcertifierad innebär att man inte använder sig av besprutning eller konstgödning, varför en bra växtföljd blir extra viktig för att behålla jordens avkastning och därmed skördarnas storlekar samt hålla nere ogräs. Vallen används som foder till djuren, samtidigt som den ger en bra jordstruktur och bekämpar ogräs.

Djurbesättningen består av drygt hundra dikor, fyra avelstjurar och ungdjur. Raserna utgörs i huvudsak av Charolais och Angus med inslag av Siementahl, vilket ger djur med ett bra lynne och lätta kalvningar. Djuren går ute fram till november – december då de tas in i den stolplada som byggdes år 2000. Kalvningen börjar i januari och djuren släpps ut igen under april - maj och betar då framför allt gårdens naturreservatsdelar för att bevara dessas höga naturvärden. Gårdens kött säljs bland annat av Ostgotha

2004 blev Hans Stenström utsedd till Årets Nötköttsbonde i Östergötland vilket stimulerar till fortsatt utveckling på den inslagna vägen.


hjhj